Різниця між письмовим і усним мовленням

Один з основоположників сучасної лінгвістики, Фердинанд де Соссюр (1857-1913) сказав наступне про взаємовідношення між мовою і писемністю:

Мова і писемність – це дві різні знакові системи; друга існує винятково з метою представлення першої.

Під мовою він мав на увазі усне мовлення. Усне мовлення є первинним, а письмове мовлення – вторинне. Усне мовлення може існувати без відповідного письмового мовлення, а навпаки бути не може. Насправді, переважна більшість мов у світі ніколи або лише недавно набули письмову форму.

Але чи правда, що писемність існує винятково з метою представлення усного мовлення? Звичайно ж, що ні. Так само як і усне мовлення, писемність існує, насамперед, з метою представлення понять та ідей. Втім, для цього письмове мовлення завжди проходить (щонайменше, частково) через усне мовлення, у той час як усному мовленню не обов’язково використовувати письмову мову в якості проміжного етапу002E

У жодному разі писемність не підпорядковується усному мовленню повністю. У багатьох відносинах писемність «веде власне життя» і розвивається незалежно від усного мовлення.

Також писемність впливає на усне мовлення. Найбільш очевидним прикладом слугує вимова під впливом орфографії – наприклад, в англійській мові слово theatre вимовляється зі звуком /Ɵ/ замість первісного /t/, оскільки вимовляється як /Ɵ/ в інших англійських словах. Що особливо важливо, складні синтаксичні конструкції, які більш характерні для письмової мови, аніж усної, починають переважати в мові тих людей, які часто пишуть, або в тих культурах, у яких писемність переважає. Якщо погодитися з тим, що мова впливає на наш спосіб мислення, це може мати великі наслідки.

Основна відмінність між писемністю і усним мовленням полягає у тому, що перша сприймається візуально (зором), а друге – аудіально (на слух):

1. Письмова мова є постійною, у той час як усне мовлення – минуще, мінливе.

2. Письмова мова є незалежною від дискурсивної ситуації, у той час як усне мовлення – залежне. Фізична наявність написаного тексту не залежить від присутності автора або слухача, у той час як для усного виступу (щонайменше, перед магнітофоном) необхідна присутність і мовця, і слухача.

3. Як правило людина, яка пише, може не квапитися при підготовці свого тексту під час відсутності читача, у той час як мовець часто повинен створювати текст свого виступу у момент говоріння, у присутності слухача.

4. Звичайно читач може не квапитися, інтерпретуючи написаний текст під час відсутності автора, у той час як слухач, як правило, повинен інтерпретувати його відразу, у присутності мовця.

5. За своєю природою письмова мова, звичайно, є монологічною, а усне мовлення – діалогічним. Отже, часто письмова мова залишає менше можливостей для автора пояснити надалі свої наміри або навіть визначити, чи були зрозумілими його ідеї, а також менше можливостей для читача довідатися про прагнення автора.

6. Оскільки написаний текст завжди можна перечитати знову, у той час як текст усної мови зникає відразу ж після промови, письмова мова зменшує необхідність запам’ятовування, а усне мовлення часто створює велику різноманітність технік і правил для запам’ятовування.

7. У зв’язку з тим, що у розпорядженні автора і читача є більше часу, письмова мова дозволяє використання більш складних, ніж в усному мовленні, граматичних конструкцій, а також побудову абстрактних концепцій і наведення доводів.

8. Завдяки інтонації, тембру голосу і подібним засобам, усне мовлення дозволяє висловити більше нюансів емоційного тону, ніж писемність, у якій існує менше інструментів висловлювання такого типу.

9. Перебуваючи на відстані від дискурсивної ситуації, письмова мова дозволяє більше відсторонення і об’єктивність, ніж усне мовлення.

10. Письмова мова забезпечує авторові більше волі в міркуваннях, незалежно від свого соціального оточення, заохочуючи оригінальність, у той час як усне мовлення схильне до того, щоб бути більш традиційним і загальноприйнятим.

11. Для письмової мови характерним є більш високий ступінь фіксації норм і шаблонів (наприклад, через письмові закони), у той час як усне мовлення часто є більш гнучким.

12. Письмова мова зменшує необхідність багатослівності і повторів у порівнянні з усним мовленням.

Ці та інші відмінності не є абсолютними. У різних написаних текстах міститься різна кількість особливостей усного мовлення, і навпаки. Наприклад, у сучасній мові електронної пошти (e-mail) зустрічається безліч особливостей, які звичайно зв’язували з усним мовленням, і це може призвести до певних труднощів, коли автор електронного повідомлення забуває про те, що відсутність безпосередньої дискурсивної ситуації і відносний недолік засобів для висловлення емоційного тону можуть призвести до непередбаченої інтерпретації з боку читача. До деякої міри недолік засобів для вираження емоційного тону став менш помітний із введенням загальноприйнятих знаків, на зразок 🙂 і :(.

Письмове та усне мовлення багато в чому відрізняються. Однак у деяких випадках письмо є більш близьким до усного мовлення, і навпаки. Нижче наводяться деякі відмінності між цими двома формами мови:

  • Письмова мова, як правило, відрізняється постійністю. Тексти у письмовій формі звичайно не змінюють після того, як вони були надруковані/написані.

Усне мовлення, як правило, дещо нестійке доти, доки воно не записане. Мовець може виправляти себе і міняти свої висловлення у ході мовлення.

  • Записаний текст може передавати інформацію через час і простір доти, доки така мова і система писемності зрозумілі оточуючим.

Усне мовлення звичайно використовується для негайного обміну інформацією.

  • Письмова мова відрізняється більшою складністю і заплутаністю, ніж усне мовлення, оскільки в ній використовуються більш довгі речення і безліч підрядних речень. Крім того, в усному мовленні немає еквівалента для зовнішньої форми письма і пунктуації. Однак деякі форми письмової мови, такі як миттєві повідомлення та e-mail є більш близькими до усного мовлення.

Усне мовлення має схильність до повторень, неповних речень, виправлень і пауз. Виключення складають офіційні виступи та інші заплановані форми усного мовлення, як наприклад, повідомлення новин, сценарії до спектаклів і фільмів.

  • Автори письмових текстів не одержують негайну реакцію у відповідь, якщо тільки це не спілкування за допомогою комп’ютера. Отже, вони не можуть покладатися на ситуацію, щоб внести ясність. З цієї причини необхідно висловлюватися більш точно та однозначно, ніж в усному мовленні, за винятком листування між людьми, які добре знають одна одну.

Усне мовлення, як правило, це динамічний обмін інформацією між двома або більш людьми. Ситуація та загальні знання відіграють, у цьому випадку, головну роль, тому багато чого може побічно матися на увазі або залишитися невисловленим.

  • Автори письмових текстів можуть скористатися пунктуацією, заголовками, зовнішньою формою, кольором та іншими графічними ефектами, які недоступні в усному мовленні.

В усному мовленні може використовуватися інтервал, тон, гучність і тембр для емоційного контексту.

  • Матеріал у письмовій формі можна прочитати повторно і ретельно проаналізувати, а також зробити позначки на поверхні. Усне мовлення може використовуватися у такий спосіб лише в записаному вигляді.
  • Деякі граматичні конструкції використовуються лише в письмовій формі, так само як і деяка лексика (наприклад, складні хімічні і юридичні терміни).

Частина лексики використовується здебільшого або винятково в усному мовленні, як наприклад сленгові вирази.