Таблиця неправильних, сильних дієслів у німецькій мові

Ті, хто вивчає німецьку, зустрічаються з неправильними дієсловами на початковому етапі навчання. Як правило, вони завдають багато турбот не лише новачкам, але і тим, хто вже непогано говорить німецькою мовою.

Особливість цих дієслів полягає в тому, що форми минулого часу утворюються не за правилами, а є виключеннями. Не існує будь-яких зовнішніх ознак, за якими можна було б визначити, слабке чи сильне дієслово. Тому список сильних дієслів (їх ще називають неправильними) доводиться вчити напам’ять. Усього в цьому списку близько 200 слів.  Але на початкових етапах вивчення досить вивчити найпоширеніші (їх близько 100).

Неправильні дієслова зручно вчити за допомогою таблиці. У таблиці зазначаються наступні форми: інфінітив, простий минулий час (Präteritum) і дієприкметник минулого часу (Partizip II), який використовується для утворення минулого часу перфект і майбутнього часу Futurum II. Таблиця містить також і форму 3 ос.од. дієслів у теперішньому часі (оскільки в деяких дієсловах відбувається чергування кореневої голосної у теперішньому часі). Крім того, для зручності запам’ятовування, ми пропонуємо вчити третю форму разом з допоміжними дієсловами haben або sein (у момент мовлення це врятує вас від болісного згадування правила їх використання).

Примітка! Коли мова йде про 200 дієслів, маються на увазі кореневі основи. Наприклад, дієслово gehen є неправильним, його ви знайдете у таблиці. Однак неправильними є також усі похідні від нього: begehen, angehen, eingehen, umgehen, untergehen, zurückgehen і т.д. Тому, якщо ви використовуєте такі дієслова, не забувайте, що вони теж неправильні.

Таблиця основних форм найбільш вживаних сильних, змішаних, модальних і неправильних дієслів

Інфінітив (Infinitiv) Переклад теп. час, 3 ос. од. (Präsens) простий минулий час, 3 ос.од. (Präteritum) Partizip II
backen пекти bäckt buk, backte hat gebacken
befehlen наказувати befiehlt befahl hat befohlen
beginnen починати(ся) beginnt begann hat begonnen
beißen кусати beißt biss, bissest hat gebissen
bergen ховати birgt barg hat geborgen
bewegen змінювати bewegt bewog hat bewogen
biegen повертати biegt bog hat/ist gebogen
bieten пропонувати bietet bot hat geboten
binden зв’язувати bindet band hat gebunden
bitten просити bittet bat hat gebeten
blasen дути bläst blies hat geblasen
bleiben залишатися bleibt blieb ist geblieben
bleichen линяти bleicht blich hat/ist geblichen
braten смажити brät briet hat gebraten
brechen ламати bricht brach hat/ist gebrochen
brennen спалювати brennt brannte hat gebrannt
bringen приносити bringt brachte hat gebracht
denken думати denkt dachte hat gedacht
dreschen молотити drischt drasch, drosch hat gedroschen
dringen проникати dringt drang hat/ist gedrungen
dürfen могти darf durfte hat gedurft
empfehlen рекомендувати empfiehlt empfahl hat empfohlen
erschallen зазвучати erschallt erschallte, erscholl ist erschallt, ist erschollen
erschrecken злякатися erschrickt erschrak ist erschrocken
erwägen зважувати erwägt erwog hat erwogen
essen  їсти isst hat gegessen
fahren їхати fährt fuhr ist gefahren
fallen падати fällt fiel ist gefallen
fangen ловити fängt fing hat gefangen
fechten фехтувати ficht focht hat gefochten
finden знаходити findet fand hat gefunden
flechten плести flicht flocht hat geflochten
fliegen літати fliegt flog ist geflogen
fliehen тікати flieht floh hat/ist geflohen
fließen текти fließt floss, flossest ist geflossen
fressen  їсти (про тварин) frisst fraß hat gefressen
frieren мерзнути friert fror hat/ist gefroren
gären бродити gärt gor, gärte gegoren, gegärt
gebären народжувати gebärt, gebiert gebar hat geboren
geben давати gibt gab hat gegeben
gedeihen процвітати gedeiht gedieh ist gediehen
gehen іти geht ging ist gegangen
gelingen вдаватися gelingt gelang ist gelungen
gelten коштувати gilt galt hat gegolten
genesen видужувати genest genas ist genesen
genießen насолоджуватися genießt genoss hat genossen
geschehen відбуватися geschieht geschah ist geschehen
gewinnen вигравати gewinnt gewann hat gewonnen
gießen наливати gießt goss hat gegossen
gleichen бути схожим gleicht glich hat geglichen
gleiten сковзати gleitet glitt hat/ist geglitten
glimmen жевріти glimmt glomm hat geglommen
graben копати gräbt grub hat gegraben
greifen вистачати greift griff hat gegriffen
haben мати hat hatte hat gehabt
halten тримати hält hielt hat gehalten
hängen висіти hängt hing hat/ist gehangen
hauen рубати haut hieb, haute hat gehauen
heben піднімати hebt hob hat gehoben
heißen називатися heißt hieß hat geheißen
helfen допомагати hilft half hat geholfen
kennen знати kennt kannte hat gekannt
klimmen підніматися klimmt klomm ist geklommen
klingen дзвеніти klingt klang hat geklungen
kneifen щипати kneift kniff hat gekniffen
kommen приходити kommt kam ist gekommen
können могти kann konnte hat gekonnt
kriechen повзти kriecht kroch hat/ist gekrochen
laden вантажити lädt lud hat geladen
lassen залишати lässt ließ hat gelassen
laufen бігти läuft lief ist gelaufen
leiden страждати leidet litt hat gelitten
leihen позичати leiht lieh hat geliehen
lesen читати liest las hat gelesen
liegen лежати liegt lag hat gelegen
löschen гаснути lischt losch hat geloschen
lügen брехати lügt log hat gelogen
mahlen молоти mahlt mahlte hat gemahlen
meiden уникати meidet mied hat gemieden
melken доїти melkt, milkt molk hat gemolken
messen вимірювати misst maß hat gemessen
mögen хотіти mag mochte hat gemocht
müssen бути змушеним muss musste hat gemusst
nehmen брати nimmt nahm hat genommen
nennen називати nennt nannte hat genannt
pfeifen свистіти pfeift pfiff hat gepfiffen
preisen хвалити preist pries hat gepriesen
quellen бити ключем quillt quoll ist gequollen
raten радити rät riet hat geraten
reiben терти reibt rieb hat gerieben
reißen рвати reißt riss hat gerissen
reiten їздити верхи reitet ritt hat/ist geritten
rennen мчатися rennt rannte hat/ist gerannt
riechen пахнути riecht roch hat gerochen
ringen боротися ringt rang hat gerungen
rinnen струменіти rinnt rann hat/ist geronnen
rufen кликати ruft rief hat gerufen
salzen солити salzt salzte hat gesalzen
saufen пити säuft soff hat gesoffen
saugen смоктати saugt sog hat gesogen
schaffen творити schafft schuf hat geschaffen
scheiden розділяти scheidet schied hat/ist geschieden
scheinen світити scheint schien hat geschienen
schelten сварити schilt schalt hat gescholten
scheren стригти schert, schiert schor hat geschoren, hat geschert
schieben проштовхувати schiebt schob hat/ist geschoben
schießen стріляти schießt schoss hat/ist geschossen
schinden здирати шкіру schindet schund hat geschunden
schlafen спати schläft schlief hat geschlafen
schlagen бити schlägt schlug hat geschlagen
schleichen крастися schleicht schlich hat/ist geschlichen
schleifen точити schleift schliff hat geschliffen
schließen закривати schließt schloss hat geschlossen
schlingen обвивати schlingt schlang hat geschlungen
schmeißen шпурляти schmeißt schmiss hat geschmissen
schmelzen (роз)танути schmilzt schmolz hat/ist geschmolzen
schneiden різати schneidet schnitt hat geschnitten
schrecken лякатися schrickt schrak ist geschrocken
schreiben писати schreibt schrieb hat geschrieben
schreien кричати schreit schrie hat geschrie(e)n
schreiten крокувати schreitet schritt ist geschritten
schweigen мовчати schweigt schwieg hat geschwiegen
schwellen набрякати schwillt schwoll ist geschwollen
schwimmen плавати schwimmt schwamm hat/ist geschwommen
schwinden вибувати schwindet schwand ist geschwunden
schwingen розмахувати schwingt schwang hat geschwungen
schwören клястися schwört schwor hat geschworen
sehen бачити sieht sah hat gesehen
sein бути ist war ist gewesen
senden посилати sendet sandte, sendete hat gesandt, hat gesendet
singen співати singt sang hat gesungen
sinken опускатися sinkt sank ist gesunken
sinnen міркувати sinnt sann hat gesonnen
sitzen сидіти sitzt saß hat gesessen
sollen бути зобов’язаним soll sollte hat gesollt
spalten колоти spaltet spaltete hat/ist gespalten
speien плювати speit spie hat gespie(e)n
spinnen прясти spinnt spann hat gesponnen
sprechen говорити spricht sprach hat gesprochen
sprießen проростати sprießt spross hat/ist gesprossen
springen стрибати springt sprang ist gesprungen
stechen колоти sticht stach hat gestochen
stehen стояти steht stand hat gestanden
stehlen красти stiehlt stahl hat gestohlen
steigen підніматися steigt stieg ist gestiegen
sterben вмирати stirbt starb ist gestorben
stieben розлітатися stiebt stob ist gestoben
stinken погано пахнути stinkt stank hat gestunken
stoßen штовхати stößt stieß hat/ist gestoßen
streichen бродити streicht strich ist gestrichen
streiten сперечатися streitet stritt hat gestritten
tragen нести trägt trug hat getragen
treffen зустрічати trifft traf hat getroffen
treiben гнати treibt trieb hat getrieben
treten ступати tritt trat hat/ist getreten
triefen капати trieft troff, triefte hat/ist getroffen, hat/ist getrieft
trinken пити trinkt trank hat getrunken
trügen обманювати trügt trog hat getrogen
tun робити tut tat hat getan
verderben псувати verdirbt verdarb hat/ist verdorben
verdrießen сердити verdrießt verdross hat verdrossen
vergessen забувати vergisst vergaß hat vergessen
verlieren втрачати verliert verlor hat verloren
verzeihen вибачати verzeiht verzieh hat verziehen
wachsen рости wächst wuchs ist gewachsen
waschen мити wäscht wusch hat gewaschen
weben ткати webt wob hat gewoben
weichen ухилятися weicht wich ist gewichen
weisen вказувати weist wies hat gewiesen
wenden повертати wendet wandte, wendete hat gewandt, hat gewendet
werben вербувати wirbt warb hat geworben
werden ставати wird wurde ist geworden
werfen кидати wirft warf hat geworfen
wiegen зважувати wiegt wog hat gewogen
winden мотати windet wand hat gewunden
wissen знати weiß wusste hat gewusst
wollen хотіти will wollte hat gewollt
ziehen тягти zieht zog hat/ist gezogen
zwingen примушувати zwingt zwang hat gezwungen