Лінгвістична енциклопедія

Таблиця неправильних, сильних дієслів у німецькій мові

Ті, хто вивчає німецьку, зустрічаються з неправильними дієсловами на початковому етапі навчання. Як правило, вони завдають багато турбот не лише новачкам, але і тим, хто вже непогано говорить німецькою мовою.

Особливість цих дієслів полягає в тому, що форми минулого часу утворюються не за правилами, а є виключеннями. Не існує будь-яких зовнішніх ознак, за якими можна було б визначити, слабке чи сильне дієслово. Тому список сильних дієслів (їх ще називають неправильними) доводиться вчити напам’ять. Усього в цьому списку близько 200 слів.  Але на початкових етапах вивчення досить вивчити найпоширеніші (їх близько 100).

Неправильні дієслова зручно вчити за допомогою таблиці. У таблиці зазначаються наступні форми: інфінітив, простий минулий час (Präteritum) і дієприкметник минулого часу (Partizip II), який використовується для утворення минулого часу перфект і майбутнього часу Futurum II. Таблиця містить також і форму 3 ос.од. дієслів у теперішньому часі (оскільки в деяких дієсловах відбувається чергування кореневої голосної у теперішньому часі). Крім того, для зручності запам’ятовування, ми пропонуємо вчити третю форму разом з допоміжними дієсловами haben або sein (у момент мовлення це врятує вас від болісного згадування правила їх використання).

Примітка! Коли мова йде про 200 дієслів, маються на увазі кореневі основи. Наприклад, дієслово gehen є неправильним, його ви знайдете у таблиці. Однак неправильними є також усі похідні від нього: begehen, angehen, eingehen, umgehen, untergehen, zurückgehen і т.д. Тому, якщо ви використовуєте такі дієслова, не забувайте, що вони теж неправильні.

Таблиця основних форм найбільш вживаних сильних, змішаних, модальних і неправильних дієслів

Інфінітив (Infinitiv)Перекладтеп. час, 3 ос. од. (Präsens)простий минулий час, 3 ос.од. (Präteritum)Partizip II
backenпектиbäcktbuk, backtehat gebacken
befehlenнаказуватиbefiehltbefahlhat befohlen
beginnenпочинати(ся)beginntbegannhat begonnen
beißenкусатиbeißtbiss, bissesthat gebissen
bergenховатиbirgtbarghat geborgen
bewegenзмінюватиbewegtbewoghat bewogen
biegenповертатиbiegtboghat/ist gebogen
bietenпропонуватиbietetbothat geboten
bindenзв’язуватиbindetbandhat gebunden
bittenпроситиbittetbathat gebeten
blasenдутиblästblieshat geblasen
bleibenзалишатисяbleibtbliebist geblieben
bleichenлинятиbleichtblichhat/ist geblichen
bratenсмажитиbrätbriethat gebraten
brechenламатиbrichtbrachhat/ist gebrochen
brennenспалюватиbrenntbranntehat gebrannt
bringenприноситиbringtbrachtehat gebracht
denkenдуматиdenktdachtehat gedacht
dreschenмолотитиdrischtdrasch, droschhat gedroschen
dringenпроникатиdringtdranghat/ist gedrungen
dürfenмогтиdarfdurftehat gedurft
empfehlenрекомендуватиempfiehltempfahlhat empfohlen
erschallenзазвучатиerschallterschallte, erschollist erschallt, ist erschollen
erschreckenзлякатисяerschrickterschrakist erschrocken
erwägenзважуватиerwägterwoghat erwogen
essen їстиissthat gegessen
fahrenїхатиfährtfuhrist gefahren
fallenпадатиfälltfielist gefallen
fangenловитиfängtfinghat gefangen
fechtenфехтуватиfichtfochthat gefochten
findenзнаходитиfindetfandhat gefunden
flechtenплестиflichtflochthat geflochten
fliegenлітатиfliegtflogist geflogen
fliehenтікатиfliehtflohhat/ist geflohen
fließenтектиfließtfloss, flossestist geflossen
fressen їсти (про тварин)frisstfraßhat gefressen
frierenмерзнутиfriertfrorhat/ist gefroren
gärenбродитиgärtgor, gärtegegoren, gegärt
gebärenнароджуватиgebärt, gebiertgebarhat geboren
gebenдаватиgibtgabhat gegeben
gedeihenпроцвітатиgedeihtgediehist gediehen
gehenітиgehtgingist gegangen
gelingenвдаватисяgelingtgelangist gelungen
geltenкоштуватиgiltgalthat gegolten
genesenвидужуватиgenestgenasist genesen
genießenнасолоджуватисяgenießtgenosshat genossen
geschehenвідбуватисяgeschiehtgeschahist geschehen
gewinnenвиграватиgewinntgewannhat gewonnen
gießenналиватиgießtgosshat gegossen
gleichenбути схожимgleichtglichhat geglichen
gleitenсковзатиgleitetglitthat/ist geglitten
glimmenжеврітиglimmtglommhat geglommen
grabenкопатиgräbtgrubhat gegraben
greifenвистачатиgreiftgriffhat gegriffen
habenматиhathattehat gehabt
haltenтриматиhälthielthat gehalten
hängenвисітиhängthinghat/ist gehangen
hauenрубатиhauthieb, hautehat gehauen
hebenпідніматиhebthobhat gehoben
heißenназиватисяheißthießhat geheißen
helfenдопомагатиhilfthalfhat geholfen
kennenзнатиkenntkanntehat gekannt
klimmenпідніматисяklimmtklommist geklommen
klingenдзвенітиklingtklanghat geklungen
kneifenщипатиkneiftkniffhat gekniffen
kommenприходитиkommtkamist gekommen
könnenмогтиkannkonntehat gekonnt
kriechenповзтиkriechtkrochhat/ist gekrochen
ladenвантажитиlädtludhat geladen
lassenзалишатиlässtließhat gelassen
laufenбігтиläuftliefist gelaufen
leidenстраждатиleidetlitthat gelitten
leihenпозичатиleihtliehhat geliehen
lesenчитатиliestlashat gelesen
liegenлежатиliegtlaghat gelegen
löschenгаснутиlischtloschhat geloschen
lügenбрехатиlügtloghat gelogen
mahlenмолотиmahltmahltehat gemahlen
meidenуникатиmeidetmiedhat gemieden
melkenдоїтиmelkt, milktmolkhat gemolken
messenвимірюватиmisstmaßhat gemessen
mögenхотітиmagmochtehat gemocht
müssenбути змушенимmussmusstehat gemusst
nehmenбратиnimmtnahmhat genommen
nennenназиватиnenntnanntehat genannt
pfeifenсвистітиpfeiftpfiffhat gepfiffen
preisenхвалитиpreistprieshat gepriesen
quellenбити ключемquilltquollist gequollen
ratenрадитиrätriethat geraten
reibenтертиreibtriebhat gerieben
reißenрватиreißtrisshat gerissen
reitenїздити верхиreitetritthat/ist geritten
rennenмчатисяrenntranntehat/ist gerannt
riechenпахнутиriechtrochhat gerochen
ringenборотисяringtranghat gerungen
rinnenструменітиrinntrannhat/ist geronnen
rufenкликатиruftriefhat gerufen
salzenсолитиsalztsalztehat gesalzen
saufenпитиsäuftsoffhat gesoffen
saugenсмоктатиsaugtsoghat gesogen
schaffenтворитиschafftschufhat geschaffen
scheidenрозділятиscheidetschiedhat/ist geschieden
scheinenсвітитиscheintschienhat geschienen
scheltenсваритиschiltschalthat gescholten
scherenстригтиschert, schiertschorhat geschoren, hat geschert
schiebenпроштовхуватиschiebtschobhat/ist geschoben
schießenстрілятиschießtschosshat/ist geschossen
schindenздирати шкіруschindetschundhat geschunden
schlafenспатиschläftschliefhat geschlafen
schlagenбитиschlägtschlughat geschlagen
schleichenкрастисяschleichtschlichhat/ist geschlichen
schleifenточитиschleiftschliffhat geschliffen
schließenзакриватиschließtschlosshat geschlossen
schlingenобвиватиschlingtschlanghat geschlungen
schmeißenшпурлятиschmeißtschmisshat geschmissen
schmelzen(роз)танутиschmilztschmolzhat/ist geschmolzen
schneidenрізатиschneidetschnitthat geschnitten
schreckenлякатисяschricktschrakist geschrocken
schreibenписатиschreibtschriebhat geschrieben
schreienкричатиschreitschriehat geschrie(e)n
schreitenкрокуватиschreitetschrittist geschritten
schweigenмовчатиschweigtschwieghat geschwiegen
schwellenнабрякатиschwilltschwollist geschwollen
schwimmenплаватиschwimmtschwammhat/ist geschwommen
schwindenвибуватиschwindetschwandist geschwunden
schwingenрозмахуватиschwingtschwanghat geschwungen
schwörenклястисяschwörtschworhat geschworen
sehenбачитиsiehtsahhat gesehen
seinбутиistwarist gewesen
sendenпосилатиsendetsandte, sendetehat gesandt, hat gesendet
singenспіватиsingtsanghat gesungen
sinkenопускатисяsinktsankist gesunken
sinnenміркуватиsinntsannhat gesonnen
sitzenсидітиsitztsaßhat gesessen
sollenбути зобов’язанимsollsolltehat gesollt
spaltenколотиspaltetspaltetehat/ist gespalten
speienплюватиspeitspiehat gespie(e)n
spinnenпрястиspinntspannhat gesponnen
sprechenговоритиsprichtsprachhat gesprochen
sprießenпроростатиsprießtsprosshat/ist gesprossen
springenстрибатиspringtsprangist gesprungen
stechenколотиstichtstachhat gestochen
stehenстоятиstehtstandhat gestanden
stehlenкрастиstiehltstahlhat gestohlen
steigenпідніматисяsteigtstiegist gestiegen
sterbenвмиратиstirbtstarbist gestorben
stiebenрозлітатисяstiebtstobist gestoben
stinkenпогано пахнутиstinktstankhat gestunken
stoßenштовхатиstößtstießhat/ist gestoßen
streichenбродитиstreichtstrichist gestrichen
streitenсперечатисяstreitetstritthat gestritten
tragenнестиträgttrughat getragen
treffenзустрічатиtriffttrafhat getroffen
treibenгнатиtreibttriebhat getrieben
tretenступатиtritttrathat/ist getreten
triefenкапатиtriefttroff, trieftehat/ist getroffen, hat/ist getrieft
trinkenпитиtrinkttrankhat getrunken
trügenобманюватиtrügttroghat getrogen
tunробитиtuttathat getan
verderbenпсуватиverdirbtverdarbhat/ist verdorben
verdrießenсердитиverdrießtverdrosshat verdrossen
vergessenзабуватиvergisstvergaßhat vergessen
verlierenвтрачатиverliertverlorhat verloren
verzeihenвибачатиverzeihtverziehhat verziehen
wachsenростиwächstwuchsist gewachsen
waschenмитиwäschtwuschhat gewaschen
webenткатиwebtwobhat gewoben
weichenухилятисяweichtwichist gewichen
weisenвказуватиweistwieshat gewiesen
wendenповертатиwendetwandte, wendetehat gewandt, hat gewendet
werbenвербуватиwirbtwarbhat geworben
werdenставатиwirdwurdeist geworden
werfenкидатиwirftwarfhat geworfen
wiegenзважуватиwiegtwoghat gewogen
windenмотатиwindetwandhat gewunden
wissenзнатиweißwusstehat gewusst
wollenхотітиwillwolltehat gewollt
ziehenтягтиziehtzoghat/ist gezogen
zwingenпримушуватиzwingtzwanghat gezwungenЧитайте також:

Linguapedia

Linguapedia