Відсутність артикля у німецькій мові

Без артикля вживаються:

  1. Власні імена, назви міст, країн і континентів:
Schiller ist der bekannte deutsche Dichter. Шиллер — відомий німецький поет.
Kiew ist eine grosse Stadt. Київ — велике місто.

Виключеннями є наступні назви країн, що вживаються з артиклем:

Чоловічий рід (Maskulinum) Жіночий рід (Femininum)  Множина (Plural)
der Libanon
der Sudan
(der) Irak
(der) Iran
(der) Jemen
die Schweiz
die Turkei
(та інші назви, що закінчуються на -ei)
die Antarktis
die Niederlande
die USA

У назвах країн, у які входить їхнє політичне позначення, вживається артикль політичного позначення:

Die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. — СНД.
Die EU (Europeische Union) — Європейський союз.
Примітка: Якщо перед власними іменами, назвами міст, країн і континентів стоїть прикметник або за ним іде визначення у родовому відмінку, то такі іменники вживаються з означеним артиклем:
das geteilte Berlin, das Berlin der zwanziger Jahre.
  1. Якщо перед іменником стоїть визначення, виражене займенником або кількісним числівником:
Ich habe deinen Breif bekommen. — Я одержав твого листа.
Die Reisegruppe besteht aus vierzehn Menschen. — Група туристів складається із чотирнадцяти чоловік.

3. – Необчислювальні поняття без визначення, наприклад, Brot, Geld, Wärme, Luft:

Hast du Geld? — У тебе є гроші?
Die Planzen fühlen sich bei Wärme wohl. — Рослини добре почувають себе у теплі.
Die Pflanzen fühlen sich auf der frischen Luft wohl. — Рослини добре почувають себе на свіжому повітрі.

Тут використовується визначення frisch, отже, іменник використовується з артиклем.

– Назви речовин, рідин, предметів без визначення, наприклад: Wasser, Benzin, Alkohol, Holz, Glas, Beton:

Ich trinke Kaffee. – Я п’ю каву. Але: Ich trinke den schwarzen Kaffee. — Я п’ю чорну каву.

– Назви рис характеру або почуттів без визначення:

Ich habe Angst. Але: Die grösste Angst habe ich vor Spinnen.
  1. Якщо позначення професії, звання, приналежності до партії, нації, піра року, періоду дня і т.п., використовується без визначення:
Diese Frau ist Arztin. — Ця жінка лікар.
Es ist Nacht. — Ніч.
Er studiert Chemie. — Він вивчає хімію.
Sie ist eine gute Verkäferin. — Вона гарна продавщиця.
  1. Іменники, що стоять після позначення міри, ваги, кількості:
Er kauft ein Kilo Wurst. – Він купує кілограм ковбаси.
Wir haben 20 Grad Kälte. – 20 градусів морозу.
  1. Якщо перед іменником вживається визначення у родовому відмінку:
Wessen Buch liegt auf dem Tisch? – Чия книга лежить на столі?
Brigittes Schwester backt leckere Kuchen. – Сестра Бригіти пече смачні пироги.
Але, Die Schwester von Brigitte backt leckere Kuchen.
  1. У деяких сталих виразах, прислів’ях і приказках:
Schach spielen – грати в шахи.
Fußball spielen – грати у футбол.
zu Hause – вдома.
nach Hause – додому.
Frieden schlissen. – укладати мир.
Ende gut, alles gut.
  1. Часто артикль відсутній після прийменників ohneabaußbeinachvor:
Zu Wiehnachten – до Різдва, ohne Hilfe – без допомоги, vor Beginn – перед початком, nach Ende – після закінчення.