Seasons and months of the year in Vietnamese

Learn names of the seasons and months of the year in Vietnamese

winter mùa đông
spring mùa xuân
summer mùa hạ
autumn mùa thu

Vietnamese months

Names of the months in Vietnamese language are formed using the word ‘month’ (tháng) and adding numbers from 1 to 12, starting from January, which corresponds to the number 1 (một), and ending with December, which corresponds to the number 12 (mườі haі)

More about: Vietnamese numbers

Listen to the Names of the months in Vietnamese

January tháng một (устар. tháng giêng)
February tháng hai
March tháng ba
April tháng tư
May tháng năm
June tháng sáu
July tháng bảy
August tháng tám
September tháng chín
October tháng mười
November tháng mười một
December tháng mười hai